Common Thai Grammar Mistakes 3

Common Thai Grammar Mistakes 3
October 13, 2018 No Comments Thai Grammar,Thai Lessons maliwan

mâi ไม่  and mâi châi ไม่ใช่ are used in negative sentences for example;

Subject +mâi+verb+object.

1. She didn’t come to work.

káo mâi ma: tham-ŋa:n kà.     เค้าไม่มาทำงานค่ะ

2. He did not drink beer.

káo mâi gin bia kráp.                เค้าไม่กินเบียร์ครับ

3. There is nobody there.

thî:-nân mâi mi: kon kà.          ที่นั่นไม่มีคนค่ะ

Note:

A:káo mâi ma: tham-ŋa:n kà. She didn’t come to work.

เค้าไม่มาทำงานค่ะ

B:káo ma: tham-ŋa:n kà,mâi châi mâi ma: She did.

เค้ามาทำงานค่ะ ไม่ใช่ไม่มา

A:káo mâi gin bia kráp. He did not drink beer.

เค้าไม่กินเบียร์ครับ

B:káo gin bia kráp,mâi châi mâi gin. He did.

เค้ากินเบียร์ครับ ไม่ใช่ไม่กิน

A:thî:-nân mâi mi: kon kà. There is nobody there.

ที่นั่นไม่มีคนค่ะ

B:thî:-nân mi: kon kà,mâi châi mâi mi: There is.

ที่นั่นมีคนค่ะ ไม่ใช่ไม่มี

Subject +mâi+adjective.

4. káo mâi sǎ:y kráp. She was not late.

เค้าไม่สายครับ

5. káo mâi hǐw nɔ:n kà. He is not sleepy.

เค้าไม่หิวนอนค่ะ

6. káo mâi kî:-gìat kráp. They are not lazy.

เค้าไม่ขี้เกียจครับ

Note:

A:káo mâi sǎ:y kráp. She was not late.

เค้าไม่สายครับ

B:sǎ:y kráp, mâi châi mâi sǎ:y She was.

สายครับ ไม่ใช่ไม่สาย

A:káo mâi hǐw nɔ:n kà. He is not sleepy.

เค้าไม่หิวนอนค่ะ

B:hǐw nɔ:n kà,mâi châi mâi hǐw.Phî: hěn káo hǎ:w. He is.I saw he was yawning.

หิวนอนค่ะ ไม่ใช่ไม่หิว พี่เห็นเค้าหาว

A:káo mâi kî:-gìat kráp. They are not lazy.

เค้าไม่ขี้เกียจครับ

B:kî:-gìat kráp,mâi châi mâi kî:-gìat. They are.

ขี้เกียจครับ ไม่ใช่ไม่ขี้เกียจ

Subject +verb+object+mai+adjective

7. kaó ma: tham-ŋa;n mâi sǎ:y kà. She was not late for work.

เค้ามาทำงานไม่สายค่ะ

You could say “ kaó mâi  ma: tham-ŋa;n sǎ:y kà.” but “kaó ma: tham-ŋa;n mâi sǎ:y kà.” would be better.

8. káo gin bia mâi bɔ̀:y kráp. He doesn’t often drink beer.

เค้ากินเบียร์ไม่บ่อยครับ

You could say “káo mâi  gin bia bɔ̀:y kráp.” but “káo gin bia mâi bɔ̀:y kráp.” would be better.

9. thî:-nân mi: kon mâi yǝ́ kà. There are not a lot of people there.

ที่นั่นมีคนไม่เยอะค่ะ

You could say“thî:-nân mâi  mi: kon  yǝ́ kà.”but“thî:-nân mi: kon mâi yǝ́ kà.” would be better.

Subject+mâi châi+noun.

10. Phǒm pen kon thai,mâi châi kon yî:-pùn kráp. I’m Thai, not Japanese.

ผมเป็นคนไทย ไม่ใช่คนญี่ปุ่นครับ

11. káo pen kru:,mâi châi kru:-yài kà. She is a teacher, not a principal.

เค้าเป็นครู ไม่ใช่ครูใหญ่ค่ะ

12. wan-ní: wan-jan, mâi châi wan-aŋ-ka:n kráp. Today is Monday, not Tuesday.

วันนี้วันจันทร์ ไม่ใช่วันอังคารครับ

13. an-ní: mâi châi tha-na:-ka:n kà. This is not a bank.

อันนี้ไม่ใช่ธนาคารค่ะ

14. mâi châi  kɔ:m-phíw-tǝ̂: kráp. It is not a computer.

ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ครับ

15. káo mâi châi kon-kàp-rót kà. They are not drivers.

เค้าไมใช่คนขับรถค่ะ

káo mâi ma: tham-ŋa:n kà.

เค้าไม่มาทำงานค่ะ

She didn’t come to work.

Subject +mâi+verb+object.

káo mâi sǎ:y kráp.

เค้าไม่สายครับ

She was not late.

Subject +mâi+adjective.

kaó ma: tham-ŋa;n mâi sǎ:y kà.

เค้ามาทำงานไม่สายค่ะ

She was not late for work.

Subject +verb+object+mai+adjective

káo mâi châi kon-kàp-rót kà.

เค้าไมใช่คนขับรถค่ะ

They are not drivers.

Subject+mâi châi+noun.

Compare mâi to mâi châi

kam-sàp คำศัพท์
an-ní:  อันนี้ this
bia เบียร์ beer
bɔ̀:y บ่อย often 
gin กิน to drink /to eat
hǎ:w หาว to yawn
hěn เห็น to see
hǐw nɔ:n หิวนอน to be sleepy
káo เค้า he/she/ they 
kî:-gìat ขี้เกียจ to be lazy
kɔ:m-phíw-tǝ̂: คอมพิวเตอร์ computer
kon คน people
kon-kàp-rót คนขับรถ driver
kon thai คนไทย  Thai 
kon yî:-pùn คนญี่ปุ่น Japanese
kru: ครู teacher
kru:-yài ครูใหญ่ principal
ma: มา to come
mi: มี there is/are
pen เป็น is/am/are
Phǒm ผม I (male speaker)
sǎ:y สาย to be late
tham-ŋa:n ทำงาน to work
tha-na:-ka:n ธนาคาร bank
thî:-nân  ที่นั่น there
wan-jan วันจันทร์  Monday
wan-ní: วันนี้ today

 

Tags
About The Author