Common Thai Grammar Mistakes 2

Common Thai Grammar Mistakes 2
October 12, 2018 No Comments Thai Grammar,Thai Lessons Simon

There are a lot of students that make mistakes when they say ‘to call’in Thai language.

To call someone is tho:-hǎ: โทรหา  someone + tho:-hǎ: + someone

To call a place is tho:-pai โทรไป  or tho:-ma: โทรมา  someone + tho:-pai/tho:-ma:+place/verb

For example;

1.1 I (elder speaker) called my sister.

Phî: tho:-hǎ: nɔ́:ŋ-sǎ:w.     พี่โทรหาน้องสาว

1.2 Her mother calls her friends almost every day.

mԑ̂: káo tho:-hǎ: phᵾ̂an thԑ̂:p thúk-wan.     เเม่เค้าโทรหาเพื่อนเเทบทุกวัน

1.3 The principal have never called my parents.

kru:-yài mâi kǝ:y tho:-hǎ: phɔ̂:-mԑ̂: nǔ:     ครูใหญ่ไม่เคยโทรหาพ่อเเม่หนู

1.4 No one called her at all.

wan-ní: mâi mi: krai tho:-hǎ: káo le:y.     วันนี้ไม่มีใครโทรหาเค้าเลย

1.5 The manager called his customer many times today.

wan-ní: phû:-jàt-ga:n tho:-hǎ: lû:k-ká: lǎ:y kráŋ.     วันนี้ผู้จัดการโทรหาลูกค้าหลายครั้ง

2.1 I (male speaker) called the company yesterday.

Phǒm tho:-pai bɔ:-ri-sàt mᵾ̂a-wa:n.     ผมโทรไปบริษัทเมื่อวาน

2.2 Her mother calls her friend at home almost every day.

mԑ̂: káo tho:-pai bâ:n phᵾ̂an thԑ̂:p thúk-wan.     เเม่เค้าโทรไปบ้านเพื่อนเเทบทุกวัน

2.3 The principal have never called me at home.

kru:-yài mâi kǝ:y tho:-pai bâ:n nǔ:     ครูใหญ่ไม่เคยโทรไปบ้านหนู

2.4 No one called that company today.

wan-ní: mâi mi: krai tho:-pai bɔ:-ri-sàt nán lǝ:y.     วันนี้ไม่มีใครโทรไปบริษัทนั้นเลย

2.5 The manager calls other companies many times a day.

phû:-jàt-ga:n tho:-pai bɔ:-ri-sàt ᵾ̀:n wan lá lǎ:y kráŋ.     ผู้จัดการโทรไปบริษัทอื่นวันละหลายครั้ง

3.1 She will call the bank today.

wan-ní: káo jà tho:-ma: tha-na:-ka:n.     วันนี้เค้าจะโทรมาธนาคาร

3.2 His mother called my house phone almost every day.

mԑ̂: káo tho:-ma: bâ:n phǒm thԑ̂:p thúk-wan.     เเม่เค้าโทรมาบ้านผมเเทบทุกวัน

3.3 The principal have never called me at home.

kru:-yài mâi kǝ:y tho:-ma: bâ:n nǔ:     ครูใหญ่ไม่เคยโทรมาบ้านหนู

3.4 No one called our company today.

wan-ní: mâi mi: krai tho:-ma: bɔ:-ri-sàt lǝ:y.     วันนี้ไม่มีใครโทรมาบริษัทเลย

3.5 The manager from that company called our company many times a day.

phû:-jàt-ga:n bɔ:-ri-sàt nán tho:-ma: bɔ:-ri-sàt rao wan lá lǎ:y kráŋ.    ผู้จัดการบริษัทนั้นโทรมาบริษัทเราวันละหลายครั้ง

4.1 He called me and asked if I wanted to go abroad.

káo tho:-ma: thǎ:m phǒm wâ: yà:k pai tà:ŋ prà-thê:t máy? เค้าโทรมาถามผมว่าอยากไปต่างประเทศมั้ย

4.2 My friend’s brother has just called and ordered lunch from our shop.

Phî:-cha:y phᵾ̂an phǝ̂:ŋ tho:-ma: sàŋ kâ:w-thîaŋ thî: rá:n rao.     พี่ชายเพื่อนเพิ่งโทรมาสั่งข้าวเที่ยงที่ร้านเรา

4.3 Sôm forgot to call and talk with her boss about the meeting.

Sôm lᵾ:m tho:-ma: kuy gàp hǔa-nâ: rᵾ̂aŋ prà-chum.     ส้มลืมโทรมาคุยกับหัวหน้าเรื่องประชุม

4.4 No one called and told me that the company will be closed tomorrow.

mâi mi: krai tho:-ma: bɔ̀:k Phî: wâ: phrûŋ-ní: bɔ:-ri-sàt pìt.     ไม่มีใครโทรมาบอกพี่ว่าพรุ่งนี้บริษัทปิด

4.5 Don’t call and tell me about work.I don’t want to know.

yà: tho:-ma: lâo rᵾ̂aŋ ŋa:n,mâi yà:k faŋ.     อย่าโทรมาเล่าเรื่องงาน ไม่อยากฟัง

5.1 I(male speaker) called and told him about last night.

Phǒm tho:-pai bɔ̀:k káo rᵾ̂aŋ mᵾ̂a-kᵾ:n. ผมโทรไปบอกเค้าเรื่องเมื่อคืน

5.2 My older brother have just called and ordered lunch at the shop beside the bank.

Phî:-cha:y nǔ: phǝ:ŋ tho:-pai sàŋ kâ:w-thîaŋ thî: rá:n kâ:ŋ tha-na:-ka:n.    พี่ชายหนูเพิ่งโทรไปสั่งข้าวเที่ยงที่ร้านข้างธนาคาร

5.3 Sôm forgot to call and book a room for her daughter.

Sôm lᵾ:m tho:-pai jɔ:ŋ ro:ŋ-rԑ:m hâi lû:k-sǎ:w.     ส้มลืมโทรไปจองโรงแรมให้ลูกสาว

5.4 No one called and told me that the company will be closed tomorrow.

mâi mi: krai tho:-pai bɔ̀:k Phî: wâ: phrûŋ-ní: bɔ:-ri-sàt pìt.     ไม่มีใครโทรไปบอกพี่ว่าพรุ่งนี้บริษัทปิด

5.5 Don’t call and tell him about work,he is not feeling well.

yà: tho:-pai lâo káo rᵾ̂aŋ ŋa:n,káo mâi sa-ba:y.     อย่าโทรไปเล่าเค้าเรื่องงาน เค้าไม่สบาย

Conversation

mԑ̂: tho:-pai nǎi ká?           Who are you calling?
โทรไปไหนคะ

lû:k: tho:-hǎ: phᵾ̂an kà.     I’m calling a friend.
โทรหาเพื่อนค่ะ

mԑ̂: rǝ̌: ká?                              Really?
หรอคะ

lû:k: kà.                                  Yes.

Vocabulary                                   คำศัพท์
Phî: พี่ I(elder speaker)
Phǒm  ผม I(male speaker)
nǔ: หนู I(younger speaker)
bâ:n บ้าน home/house
bɔ̀:k บอก to tell
bɔ:-ri-sàt บริษัท company
bɔ:-ri-sàt ᵾ̀:n บริษัทอื่น other companies
faŋ ฟัง to listen to
hâi ให้ for
hǔa-nâ: หัวหน้า boss
jɔ:ŋ จอง to make a reservation
káo เค้า he/she/they(his/her/their)
kâ:ŋ ข้าง bedise
kâ:w-thîaŋ อาหารกลางวัน lunch
kuy gàp คุยกับ to talk with
kru:-yài ครูใหญ่ principal
lâo เล่า to tell(a story)
lǎ:y kráŋ หลายครั้ง many times
lᵾ:m ลืม to forget
lû:k-ká: ลูกค้า customer
lû:k-sǎ:w ลูกสาว daughter
mâi kǝ:y ไม่เคย have never
mâi mi: krai ไม่มีใคร No one
mâi ไม่เลย at all
mԑ̂: เเม่ mother
mᵾ̂a-kᵾ:n เมื่อคืน last night
nɔ́:ŋ-sǎ:w น้องสาว sister
ŋa:n งาน work
pai ไป to go
pìt ปิด to close
prà-chum ประชุม meeting
phî:-cha:y พี่ชาย older brother
phɔ̂:-mԑ̂:  พ่อเเม่ parents(father and mother)
phᵾ̂an เพื่อน friend
phû:-jàt-ga:n ผู้จัดการ manager
phǝ̂:ŋ เพิ่ง just
rao เรา we/us/our
rá:n ร้าน shop
ro:ŋ-rԑ:m โรงแรม hotel
rᵾ̂aŋ เรื่อง about
sàŋ สั่ง to order
tà:ŋ prà-thê:t ต่างประเทศ abroad
thǎ:m ถาม to ask
tha-na:-ka:n ธนาคาร bank
thî: ที่ at
thԑ̂:p เเทบ almost
thúk-wan ทุกวัน everyday
wan lá วันละ per day
yà: อย่า Don’t
yà:k อยาก want

Tags
About The Author