Tag: Thai grammar

Tag: Thai grammar

Common Thai Grammar Mistakes 3
Image October 13, 2018 Thai Grammar,Thai Lessons maliwan

mâi ไม่  and mâi châi ไม่ใช่ are used in negative sentences for example; Subject +mâi+verb+object. 1. She didn’t come to work. káo mâi ma: tham-ŋa:n kà.     เค้าไม่มาทำงานค่ะ 2. He did not drink beer. káo mâi gin bia kráp.                เค้าไม่กินเบียร์ครับ 3. There is nobody there. thî:-nân mâi mi: kon kà.          ที่นั่นไม่มีคนค่ะ Note: A:káo mâi ma: tham-ŋa:n kà. She didn’t come to work. เค้าไม่มาทำงานค่ะ B:káo ma:
Details

Common Thai Grammar Mistakes 2
Image October 12, 2018 Thai Grammar,Thai Lessons Simon

There are a lot of students that make mistakes when they say ‘to call’in Thai language. To call someone is tho:-hǎ: โทรหา  someone + tho:-hǎ: + someone To call a place is tho:-pai โทรไป  or tho:-ma: โทรมา  someone + tho:-pai/tho:-ma:+place/verb For example; 1.1 I (elder speaker) called my sister. Phî: tho:-hǎ: nɔ́:ŋ-sǎ:w.     พี่โทรหาน้องสาว 1.2 Her mother calls her friends
Details

Common Thai Grammar Mistakes 1
Image January 26, 2018 Thai Grammar,Thai Lessons Simon

Common Thai Grammar Mistakes 1 It’s sometimes easy to make a mistake with Thai grammar, remembering the correct positioning of verb, noun and adjective! For example, when we want to say ‘no traffic’ in Thai, we don’t say “mâi rót tìt” because after the “mâi”,we put the verb or adjective. We don’t put the noun
Details

General Conversation and Grammar
Image March 4, 2016 Free Online Lessons maliwan

General Conversations A: pai nǎi? (Where are you going?) B: pai tham-ŋa:n kà.(I’m going to work.) A: kɔ̌:-thô:t ńa kráp. (Sorry) B: mâi-pen-rai kà. (No problem ) At a coffee shop A: ao ga:-fԑ: rɔ́:n kráp. (I would like a cup of hot coffee please) B: nî: kà. (Here you go) A: ao cha: rɔ́:n
Details