Tag: free Thai lesson

Tag: free Thai lesson

Common Thai Grammar Mistakes 3
Image October 13, 2018 Thai Grammar,Thai Lessons maliwan

mâi ไม่  and mâi châi ไม่ใช่ are used in negative sentences for example; Subject +mâi+verb+object. 1. She didn’t come to work. káo mâi ma: tham-ŋa:n kà.     เค้าไม่มาทำงานค่ะ 2. He did not drink beer. káo mâi gin bia kráp.                เค้าไม่กินเบียร์ครับ 3. There is nobody there. thî:-nân mâi mi: kon kà.          ที่นั่นไม่มีคนค่ะ Note: A:káo mâi ma: tham-ŋa:n kà. She didn’t come to work. เค้าไม่มาทำงานค่ะ B:káo ma:
Details

Common Thai Grammar Mistakes 2
Image October 12, 2018 Thai Grammar,Thai Lessons Simon

There are a lot of students that make mistakes when they say ‘to call’in Thai language. To call someone is tho:-hǎ: โทรหา  someone + tho:-hǎ: + someone To call a place is tho:-pai โทรไป  or tho:-ma: โทรมา  someone + tho:-pai/tho:-ma:+place/verb For example; 1.1 I (elder speaker) called my sister. Phî: tho:-hǎ: nɔ́:ŋ-sǎ:w.     พี่โทรหาน้องสาว 1.2 Her mother calls her friends
Details

General Conversation and Grammar
Image March 4, 2016 Free Online Lessons maliwan

General Conversations A: pai nǎi? (Where are you going?) B: pai tham-ŋa:n kà.(I’m going to work.) A: kɔ̌:-thô:t ńa kráp. (Sorry) B: mâi-pen-rai kà. (No problem ) At a coffee shop A: ao ga:-fԑ: rɔ́:n kráp. (I would like a cup of hot coffee please) B: nî: kà. (Here you go) A: ao cha: rɔ́:n
Details