Speak Thai Lesson 7

Speak Thai Lesson 7
April 26, 2016 No Comments Free Online Lessons,Read Thai,Speak Thai maliwan

Don’t (do not)
hâ:m ห้าม(formal writting)
yà: อย่า(speaking)
For example
1.
hâ:m sù:p bu-rì: bᴐ:-ri-we:n ní:
ห้ามสูบบุหรี่บริเวณนี้
No smoking area.
2.
yà: lᵾ:m pìt fai ná.
อย่าลืมปิดไฟนะ
Don’t forget to turn off the light.
kam-sàp
sù:p
สูบ To smoke
bu-rì:
บุหรี่ Cigarettes
bᴐ:-ri-we:n
บริเวณ Area
ní:
นี้ This
lᵾ:m
ลืม To forget
pìt
ปิด To turn off
fai
ไฟ Light
ná
นะ particle used to make a sentence seem softer, more persuasive or less abrupt


1.
A:yà: lᵾ:m pìt fai ná.

อย่าลืมปิดไฟนะ
Don’t forget to turn off the light.
B:kà.
ค่ะ 
No I won’t.
2.
A:gin an-ní: dâ:i máy?
กินอันนี้ได้มั้ย 
Can I eat this?
B:yà: gin,bù:t lԑ́:w.
อย่ากิน บูดแล้ว
Don’t eat it.It’s rancid.
3.
A:Phî: sù:p bu-rì: lᴐ̌:?
พี่สูบบุหรี่หรอ
You smoke?
B:yà: b̀ᴐ:k mԑ̂: ná.
อย่าบอกแม่นะ
Don’t tell mom.
4.
A:phᵾ̂an Phǒm gin vítamin C hâi phǐw sǔay.
เพื่อนผมกินวิตามินให้ผิวสวย
My friend take vitamin to make the skin beautiful.
B:yà: gin ná,phǐw n᧑´:ŋ sǔay lԑ´:w.
อย่ากินนะ ผิวน้องสวยเเล้ว
Don’t take it.Your skin is already beautiful.
5.
A:pìt ԑ: dâ:i máy,nǎ:w?
ปิดแอร์ได้มั้ย หนาว
B:yà: pìt ná.Phî: rɔ́:n.
อย่าปิดนะ พี่ร้อน
Don’t turn it off.I feel hot.
6.
hâ:m kâo.
ห้ามเข้า
No entry.
7.
hâ:m ráp-pra-tha:n a:-hǎ:n.
ห้ามรับประทานอาหาร
No eating.
8.
hâ:m chái líp kà-nà phlǝ:ŋ mái.
ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเพลิงไหม้
Don’t use elevator in case of fire.
9.
hâ:m jɔ̀:t.
ห้ามจอด
No parking.
10.
hâ:m pǝ̀:t.
ห้ามเปิด
Don’t open.

Tags
About The Author