Speak Thai Lesson 3

Speak Thai Lesson 3
March 15, 2016 No Comments Free Online Lessons,Speak Thai maliwan

Tenses

Will jà จะ

Going to   gamlaŋ jà กำลังจะ

Verb+ing   gamlaŋ+verb กำลัง
1.Phǒm jà kᵾ̂n rót-fai-fá:
ผมจะขึ้นรถไฟฟ้า
(I will take the sky train)
2.Phǒm gamlaŋ jà kᵾ̂n rót-fai-fá:
ผมกำลังจะขึ้นรถไฟฟ้า
(I’m going to take the sky train.)
3.Phǒm gamlang tham-ŋa:n.
ผมกำลังทำงาน
(I’m working.)
11.
For “hâi”
For example
1. Sôm cooked for her kids.
Sôm tham gàp-kâ:w hâi lû:k.
Or
Sôm tham gàp-kâ:w hâi lû:k gin.
2.I will buy you a book.
Phî: ja sᵾ́: nǎŋ-sᵾ̌: hâi kun.
Or
Phî: ja sᵾ́: nǎŋ-sᵾ̌: hâi kun à:n.
12.
tͻ:n When(used in general)
we:-la: When(used in specific situation)
For example
Phî:  ja à:n kà:w tͻ:n phák thîaŋ.
(I will read some news when I have a lunch break.)
Phî:  chͻ̂:p  à:n kà:w we:-la: phák thîaŋ.
(I always read some news when I have lunch break.)
Phî:  pai sᵾ́: sԑ:n-sít  tͻ:n Khun tham gàp-kâ:w.
(I went to buy a sandwitch when you were making food.)
we:-la:  Phî: làp,Phî: ja gàt fun.
(When I sleep,I always bite my teeth.)
13.
Either/too/also     kͻ̂: ก็
1………………2…… kͻ̂……………

For example
1.Peter thamnga:n thî: prathê:t Thai.Phǒm kͻ̂ͻ thamnga:n thî: prathê:t Thai.
ปีเตอร์ทำงานที่ประเทศไทย   ผมก็ทำงานที่ประเทศไทย
(Peter works in Thailand.I also work in Thailand.)
2.A:mᵾ̂a-kᵾ:n Phî: mâi pai thî:-nân.
เมื่อคืนพี่ไม่ไปที่นั่น
(I didn’t go there last night.)
B:Phǒm kͻ̂ͻ mâi pai thî:-nân.
ผมก็ไม่ไปที่นั่น
(I didn’t go there either.)
3.A:a:-thít gͻ̀:n Phî: puày.
อาทิตย์ก่อนพี่ป่วย
(I was sick last week.)
B:Phǒm kͻ̂ͻ puày.
ผมก็ป่วย
(Me too.)
14.
1.Khun à:n nǎŋ-sᵾ̌: lêm ní: dâi ná.
You can read this book.
2.Phǒm à:n pha:-sǎ: Thai ͻ̀:k.
I know how to read Thai.
3.Phǒm wâi-nám pen.
I know how to swim.
4.Phǒm yók tó tua ní: wǎi.
I can lift this table.

dâi = be able to do skill/have the ability/permission/availability/physicalable
For example: 
1.Khun à:n nǎŋ-sᵾ̌: lêm ní: dâi ná.
You can read this book.
2.Phǒm à:n pha:-sǎ: Thai dâi.
I know how to read Thai.
3.Phǒm wâi-nám dâi.
I know how to swim.
4.Phǒm yók tó tua ní: dâi.
I can lift this table.
All are corerect but number 2-4,to use “dâi” doesn’t sound like you speak good Thai if you speak to Thai people.

ͻ̀:k = be able to do skill,use only talk about reading skill.
For example: 
1.Phǒm à:n pha:-sǎ: Thai ͻ̀:k.
*You can say”Phǒm à:n pha:-sǎ: Thai dâi” but it doesn’t sound like you speak Thai well.
2.Phǒm à:n pha:-sǎ: in-do:-ni:-sia ͻ̀:k.*You can say”Phǒm à:n pha:-sǎ: in-do:-ni:-sia dâi”but it doesn’t sound like you speak Thai well.

pen = be able to do skill
For example: 
1.Phǒm wâi-nám  pen.*You can say” Phǒm wâi-nám dâi” but it doesn’t sound like you speak Thai well.
2.Phǒm phû:t pha:-sǎ: Thai pen.*You can say”Phǒm  phû:t pha:-sǎ: Thai dâi” but it doesn’t sound like you speak Thai well.

wǎi =physical able
For example:
1.Phǒm yók tó tua ní: wǎi.*You can say” Phǒm yók tó tua ní dâi” but to use”wǎi”is very specific that you talking about your physicalable.

Vocabulary
à:n  =  To read
nǎŋ-sᵾ̌:  =  a book
lêm  =  a classied of a book
ní:  =  This
ná  =  Particle to make sentence seem softer
Phǒm  =  I
pha:-sǎ:  =  Language
wâi-nám  =  To swim
yók   =  To lift
tó  =  Table/desk
tua  =  a classified of a table or desk
phû:t  =  To speak
15.
“So”
1.I drank coffee so I’m not sleepy.
Phǒm gin ga:-fԑ:,Phǒm lǝ:y mâi hǐw-nɔ:n.
(I    to drank coffee,I      so    not   sleepy)

2.Today is a Valentine day so I gave her chocolate.
wan-ní: wan wa:-len-tha:i,Phǒm lǝ:y hâi dɔ̀:k-má:i Káo.
(Today       Valentine day,    I       so to give  flower  her )

Phǒm I/
gin To drink/
ga:-fԑ: coffee/
lǝ:y so/
hǐw-nɔ:n To be sleepy
wan-ní: Today/
hâi To give/
dɔ̀:k-má:i flower/
Káo her
16.
dûayganด้วยกัน together  
gàpกับ with 
dûayด้วย with someone

for example:
Jenny lԑ́ Sóm pai tha-le: dûaygan.
Jenny and Sóm went to the beach together.
Jenny pai tha-le: gàp Sóm.
Jenny went to the beach with Sóm.
Jenny pai tha-le:,Sóm pai dûay.
Jenny went to the beach,Sóm went with her.
lԑ́ and/
tha-le: sea/
pai to go
17.
Comparative adjective+gwà: กว่า
1.Her phone is cheaper than your phone.
tho:-ra-sàp káo thù:k gwà: tho:-ra-sàp khun.
(phone       her cheaper than phone your)
2.She speak Thai better than Joe.
káo phû:t pha:-sǎ: Thai gè:ŋ gwà: Joe.
(she speak language Thai better than Joe)
3.He is taller than Joe.
káo sǔ:ŋ gwà: Joe.
(He taller than Joe)

Comparative adjective+kᵾ̂n/loŋ ขึ้น/ลง
1.Phones are cheaper.
tho:-ra-sàp thù:k loŋ.
(Phone        cheaper)
2.She speak Thai better.
káo phû:t pha:-sǎ: Thai gè:ŋ kᵾ̂n.
(she speak language Thai better)
3.He is taller.
káo sǔ:ŋ kᵾ̂n.
(he is taller)

Tags
About The Author