Asking Questions in Thai

Asking Questions in Thai
August 16, 2021 No Comments Read Thai,Speak Thai,Thai questions maliwan

Asking questions in Thai.

1. What?à-rai​?

Someone+verb+object+à-rai​+ká/kráp?

1.1 prà-thê:t à-rai​ ká/kráp? What​ country?​

ประเทศ​ อะไร​ คะ/ครับ​

1.2 kun​ jà​ pai​ prà-thê:t à-rai​ ká/kráp? What country ​ will​ you​ go​ to?

​ คุณ​ จะ​ ไป​ ประเทศ​ อะไร​ คะ/ครับ​

ká​ คะ​ is​ a​ female​ particle,put​ after​ questions​ to​ be​ more​ polite.

kráp​ ครับ​ is​ a​ male​ particle,put​ after​ questions​ to​ be​ more​ polite.

kun means you.

jà​ means will.

prà-thê:t means country.

pai means to go.

2. Where? thî:-nǎi?

Someone+verb+object+thî:-nǎi+ká/kráp?

2.1 kun​ jà​ pai​ thî:-nǎiká/kráp? Where will​ you​ go​?

​ คุณ​ จะ​ ไป​ ที่ไหน​ คะ/ครับ​

3. When? mᵾ̂a-rài​?

Someone+verb+object+mᵾ̂a-rài​+ká/kráp?

3.1 kun​ jà​ pai​ America mᵾ̂a-rài​ká/kráp? When will​ you​ go to America​?

​ คุณ​ จะ​ ไป​ อเมริกา เมื่อไหร่ คะ/ครับ​

4. What day? wan a-rài​?

Someone+verb+object+wan a-rài​+ká/kráp?

4.1 kun​ jà​ pai​ Tokyo wan a-rài​ká/kráp? What day will​ you​ go to Tokyo​?

​ คุณ​ จะ​ ไป​ โตเกียว วัน อะไร คะ/ครับ​

wan means day

5. What date? wan-thî: thâo-rài​?

Someone+verb+object+wan-thî: thâo-rài​+ká/kráp?

5.1 kun​ jà​ pai​ Tokyo wan-thî: thâo-ràiká/kráp? What date will​ you​ go to Tokyo?

​ คุณ​ จะ​ ไป​ โตเกียว วันที่ เท่าไหร่ คะ/ครับ​

wan-thî: means date

6. When?(which part of the day) tɔ:n-nǎi​?

Someone+verb+object+tɔ:n-nǎi​+ká/kráp?

6.1 kun​ jà​ pai​ Korat tɔ:n-nǎi ká/kráp? When will​ you​ go to Korat?

​ คุณ​ จะ​ ไป​ โคราช ตอนไหน คะ/ครับ​

7. What time?gì: mo:ŋ​?

gì: thûm​?(we use this to ask about situations which at night)

Someone+verb+object+gì: mo:ŋ+ká/kráp?
Someone+verb+object+gì: thûm+ká/kráp?

7.1 kun​ jà​ pai​ Korat gì: mo:ŋ ká/kráp? What time will​ you​ go to Korat?

​ คุณ​ จะ​ ไป​ โคราช กี่ โมง คะ/ครับ

7.2 kun​ jà​ nɔ:n gì: thûm ká/kráp? What time will​ you​ go to bed?

​ คุณ​ จะ​ นอน กี่ ทุ่ม คะ/ครับ

nɔ:n means to sleep

8. Why? tham-mai​?

tham-mai+someone+verb+object+ká/kráp?
tham-mai+someone+mâi+verb+object+ká/kráp?

8.1 tham-mai kun​ yà:k pai​ Tokyo ká/kráp? Why do you​ want to go to Tokyo​?

​ ทำไม คุณ อยาก​ ไป​ โตเกียว คะ/ครับ​

8.2 tham-mai kun​ mâi yà:k pai​ Tokyo ká/kráp? Why don’t you​ want to go to Tokyo?

​ ทำไม คุณ ไม่ อยาก​ ไป​ โตเกียว คะ/ครับ​

yà:k means want to

mâi means don’t/didn’t

9. Who? krai​?

Whose something+krai​?

krai+verb+object+ká/kráp?
Someone+verb+object+krai+ká/kráp?

9.1 krai gin ga:-fԑ: ká/kráp? Who​ drank coffee​?

​ ใคร กิน กาแฟ คะ/ครับ​

9.2 ga:-fԑ: krai ká/kráp? Whose coffee did you drink?

​ กาแฟ ใคร คะ/ครับ​

9.3 kun gin ga:-fԑ: krai ká/kráp? Whose coffee did you drink?

​ คุณ กิน กาแฟ ใคร คะ/ครับ​

gin means to drink or eat

ga:-fԑ: means coffee

10. How to do something?ohhWho.. yaŋ-ŋai?

verb+object+yaŋ-ŋai+ká/kráp?
object+ verb+yaŋ-ŋai+ká/kráp?

10.1 choŋ ga:-fԑ: yaŋ-ŋai ká/kráp? How do you make coffee​?

​ ชง กาแฟ ยังไง คะ/ครับ​

Or

ga:-fԑ: choŋ yaŋ-ŋai ká/kráp?

​ กาแฟ ชง ยังไง คะ/ครับ​

choŋ means to make(tea or coffee)

11. How to get to a place?ohhWho.. yaŋ-ŋai?

Someone+pai/ma:+place+yaŋ-ŋai+ká/kráp?

11.1 kun pai Phuket yaŋ-ŋai ká/kráp? How did you go to Phuket​?

​ คุณ ไป ภูเก็ต ยังไง คะ/ครับ​

11.2 kun ma: thî:-nî: yaŋ-ŋai ká/kráp? How did you come here?

คุณ มา ที่นี่ ยังไง คะ/ครับ​

ma: means to come

thî:-nî: means here

12. How much?gì: bà:t? or thâo-rài​?

Something+gì:-bà:t+ká/kráp?
Something+thâo-rài+ká/kráp?

12.1 ga:-fԑ: gì: bà:t ká/kráp? How much is the coffee?

​ กาแฟ กี่ บาท คะ/ครับ

Or

ga:-fԑ: thâo-rài ká/kráp?

​ กาแฟ เท่าไหร่ คะ/ครับ

13. How many? gì:……..?

gì:+place+ká/kráp?
gì:+thing can’t be touch+ká/kráp?
thing can’t be touch+gì:+classifier+ká/kráp?

13.1 gì: prà-thê:t? How many countries?

กี่ ประเทศ

13.2 gì: wan? How many days?

กี่ วัน

13.3 nák-rian gì: kon? How many students?

นักเรียน กี่ คน

wan means day

nák-rian means student

kon is a classifier for people

13.4 kun pai gì: prà-thê:t ká/kráp? How many countries did you go?

คุณ ไป กี่ ประเทศ คะ/ครับ

13.5 kun rian gì: wan ká/kráp? How many days did you study?

คุณ เรียน กี่ วัน คะ/ครับ

13.6 kun mi: nák-rian gì: kon ká/kráp? How many students do you have?

คุณ มี นักเรียน กี่ คน คะ/ครับ

rian means to study

mi: means to have

nák-rian means student

14. How long? gì:…….?

Someone+verb+object+gì:……..+ká/kráp?

1. gì: na:-thi:? How many minutes?

กี่ นาที

2. gì: chûa-mo:ŋ? How many hours?

กี่ ชั่วโมง

3. gì: wan? How many days?

กี่ วัน

4. gì: a:-thít:? How many weeks?

กี่ อาทิตย์

5. gì: dᵾan? How many months?

กี่ เดือน

6. gì: pi:? How many years?

กี่ ปี

gì:……. means how many

na:-thi: means minutes

chûa-mo:ŋ means hour

wan means day

a:-thít: means week

dᵾan means month

pi: means year

14.1 kun rɔ: káo gì: na:-thi: ká/kráp? How long did you wait for him?

คุณ รอ เขา กี่ นาที คะ/ครับ

14.2 kun rɔ: káo gì: chûa-mo:ŋ ká/kráp? How long did you wait for him?

คุณ รอ เขา กี่ ชั่วโมง คะ/ครับ

rɔ: means to wait for

káo means him

15. Which? nǎi?

place+nǎi+ká/kráp?
thing can’t be touch+nǎi+ká/kráp?
thing can’t be touch+classifier+nǎi+ká/kráp?

15.1 prà-thê:t nǎi? Which country?

ประเทศ ไหน

15.2 pha:-sǎ: nǎi? Which language?

ภาษา ไหน

15.3 nák-rian kon nǎi? Which student?

นักเรียน คน ไหน

15.4 kun pai prà-thê:t nǎi ká/kráp? Which country did you go to?

คุณ ไป ประเทศ ไหน คะ/ครับ

15.5 kun rian pha:-sǎ: nǎi ká/kráp? Which language did you study?

คุณ เรียน ภาษา ไหน คะ/ครับ

15.6 kun hěn nák-rian kon nǎi ká/kráp? Which student did you see?

คุณ เห็น นักเรียน คน ไหน คะ/ครับ

hěn means to see by chance

16. Yes/No question? máy?

Someone+verb+object+máy+ká/kráp? Yes:verb+kâ/kráp. No:mâi+verb+kâ/kráp.
Subject+adjective+máy+ká/kráp? Yes:adjective+kâ/kráp. No:mâi+adjective +kâ/kráp.

16.1 kun hěn nák-rian máy ká/kráp? Did you see the student?

คุณ เห็น นักเรียน ไหม คะ/ครับ

Yes: hěn kâ/kráp. No: mâi hěn kâ/kráp.

เห็น ค่ะ/ครับ ไม่ เห็น ค่ะ/ครับ

16.2 wan-ní: rɔ́:n máy ká/kráp? Is it hot today?

วันนี้ ร้อน ไหม คะ/ครับ

Yes: rɔ́:n kâ/kráp. No: mâi rɔ́:n kâ/kráp.

ร้อน ค่ะ/ครับ ไม่ ร้อน ค่ะ/ครับ

wan-ní: means today

rɔ́:n means hot

17. Right? châi máy?

Someone+verb+object+châi máy+ká/kráp? Subject+adjective+châi máy+ká/kráp? Yes: châi+kâ/kráp. No: mâi châi+kâ/kráp.

17.1 kun hěn nák-rian châi máy ká/kráp? You saw the student right?

คุณ เห็น นักเรียน ใช่ ไหม คะ/ครับ

17.2 wan-ní: rɔ́:n châi máy ká/kráp? It is hot today right?

วันนี้ ร้อน ใช่ ไหม คะ/ครับ

Yes: châi kâ/kráp. No: mâi châi kâ/kráp.

ใช่ ค่ะ/ครับ ไม่ ใช่ ค่ะ/ครับ

18. Have………….yet? rᵾ́-yaŋ?

Someone+verb+object+rᵾ́-yaŋ+ká/kráp? Yes: verb+lԑ́:w+kâ/kráp. No: yaŋ mâi+verb+kâ/kráp.
Subject+adjective+rᵾ́-yaŋ+ká/kráp? Yes: adjective+lԑ́:w+kâ/kráp. No: yaŋ mâi+adjective +kâ/kráp.

18.1 kun hěn nák-rian rᵾ́-yaŋ ká/kráp? Have you seen the student yet?

คุณ เห็น นักเรียน รึยัง คะ/ครับ

Yes: hěn lԑ́:w kâ/kráp. No: yaŋ mâi hěn kâ/kráp.

เห็น แล้ว ค่ะ/ครับ ยัง ไม่ เห็น ค่ะ/ครับ

18.2 nám rɔ́:n rᵾ́-yaŋ ká/kráp? Is the water hot yet?

น้ำ ร้อน รึยัง คะ/ครับ

Yes: rɔ́:n lԑ́:w kâ/kráp. No: yaŋ mâi rɔ́:n kâ/kráp.

ร้อน แล้ว ค่ะ/ครับ ยัง ไม่ ร้อน ค่ะ/ครับ

lԑ́:w means already

yaŋ mâi means not yet

nám means water

Tags
About The Author