Asking Questions in Thai 1 -What? à-rai? อะไร

Asking Questions in Thai 1 -What? à-rai? อะไร
August 10, 2020 No Comments Learn Thai,Speak Thai,Thai Lessons,Thai questions maliwan

Asking​ question​s​ in​ Thai Lesson​ 1

question​ word​ where? thî​:-nǎi? ที่ไหน​ 

where​ is/was/are/were​? yù: thî​:-nǎi? อยู่​ ที่ ไหน​

where? in​ Thai​ language​ is thî​:-nǎi? ที่ไหน​ 

where​ is/was/are/were​? in​ Thai​ language​ is yù: thî​:-nǎi? อยู่​ ที่ไหน​

Subject​+verb​+object​+thî​:-nǎi​ ká/kráp?

ká​ คะ​ is​ a​ female​ particle, put​ after​ questions​ to​ be​ more​ polite.

kráp​ ครับ​ is​ a​ male​ particle,put​ after​ questions​ to be​ more​ polite.

1.Where​ does​ she​ work? 

kǎo tham-ŋa:n​ thî​:-nǎi​ ká/kráp? ​

เขา​ ทำงาน​ ที่​ไหน​ คะ/ครับ

kǎo เขา​ mean​s​ she​ and​ tham-ŋa:n​ ทำงาน​ means​ to​ work.

Someone​+yù: thî​:-nǎi​ ká/kráp?

2.Where​ is​ she? 

​kǎo​ yù: thî​:-nǎi​ ká/kráp? ​

เขา​ อยู่​ ที่ไหน​ คะ/ครับ

Something​+yù: thî​:-nǎi​ ká/kráp?

3.Where​ is​ the​ coffee? 

​ga:-fԑ:​ yù: thî​:-nǎi​ ká/kráp? ​

กาแฟ​ อยู่​ ที่ไหน​ คะ/ครับ​

ga:-fԑ: กาแฟ​ means​ coffee.​

Place+yù: thî​:-nǎi​ ká/kráp?

4.Where​  is​ the​ coffee​ shop? 

rá:n​ ga:-fԑ: yù: thî​:-nǎi​ ká/kráp? ​

ร้าน​ กาแฟ​ อยู่​ ที่ไหน​ คะ/ครับ​

rá:n​ ร้าน​ means​ shop.

5.Where will​ you​ go? 

kun​ jà​ pai​ thî​:-nǎi​ ká/kráp? ​

คุณ​ จะ​ ไป​ ที่ไหน​ คะ/ครับ

kun​ คุณ​ means​ you​ and​ pai​ ไป​ means​ to​ go.

6.Where  were​ you​ this​ morning? 

mᵾ̂a-chá:w​ kun​ yù: thî​:-nǎi​ ká/kráp? ​

เมื่อเช้า​ คุณ​ อยู่​ ที่ไหน​ คะ/ครับ​

mᵾ̂a-chá:w​ เมื่อ​เช้า​ means​ this​ morning.

7.Where  did you​ buy​ the​ book? 

​kun​ sᵾ́: nǎŋ-sᵾ̌: thî​:-nǎi​ ká/kráp? ​

​คุณ​ ซื้อ​ หนังสือ​ ที่ไหน​ คะ/ครับ​

sᵾ́: ซื้อ​ means​ to​ buy​ and​ nǎŋ-sᵾ̌: หนังสือ​ means​ book.

8.Where​ is​ the​ book?

nǎŋ-sᵾ̌: yù: thî​:-nǎi​ ká/kráp? ​

​หนังสือ​ อยู่​ ที่ไหน​ คะ/ครับ​

You​ can​ say​ yù: nǎi​? อยู่​ ไหน​ instead​ of​ yù: thî​:-nǎi​​? อยู่​ ที่ไหน​

and​ yù: nǎi​? อยู่​ ไหน​ is​ very​ in​formal.

For​ example​;

1.Where​ is​ she? 

kǎo​ yù: nǎi​ ká/kráp? ​

เขา​ อยู่​ ไหน​ คะ/ครับ

2.Where​ is​ the​ coffee? 

​ga:-fԑ:​ yù: nǎi​ ká/kráp? ​

กาแฟ​ อยู่​ ไหน​ คะ/ครับ​

3.Where​ is​ the​ coffee​ shop? 

rá:n​ ga:-fԑ: yù: nǎi​ ká/kráp? ​

ร้าน​ กาแฟ​ อยู่​ ไหน​ คะ/ครับ​

4.Where were​ you​ this​ morning? 

mᵾ̂a-chá:w​ kun​ yù: nǎi​ ká/kráp? ​

เมื่อเช้า​ คุณ​ อยู่​ ไหน​ คะ/ครับ​​ 

5.Where​ is​ the​ book?

nǎŋ-sᵾ̌: yù: nǎi​ ká/kráp? ​

​หนังสือ​ อยู่​ ไหน​ คะ/ครับ​

Exercise​ choose​ the​ correct​ answer.

1. a.nǎŋ-sᵾ̌: yù: nǎi​? ​ b.nǎŋ-sᵾ̌: thî:-nǎi​? ​

2. a.kun​ sᵾ́: nǎŋ-sᵾ̌: nǎi​? ​ b.kun​ sᵾ́: nǎŋ-sᵾ̌: thî​:-nǎi​? ​

3. a.kǎo​ thî​:-nǎi​? b.kǎo​ yù: thî​:-nǎi​?

4. a.kǎo tham-ŋa:n​ thî​:-nǎi​? ​ b.kǎo tham-ŋa:n​ nǎi​? ​

5. a.ga:-fԑ: yù: nǎi​? b.ga:-fԑ: thi​̂:-nǎi​?

answers

1. a.Where​ is​ the​ book?

2. b.Where  did you​ buy​ the​ book? 

3. b.Where​ is​ she? 

​4. a.Where​ does​ she​ work? 

5. a.Where​ is​ the​ coffee​? 

Tags
About The Author