Speak Thai Lesson 8

Speak Thai Lesson 8
April 27, 2016 No Comments Free Online Lessons,Learn Thai Simon

If

thâ: ถ้า(speaking)
thâ:-gǝ̀:t
ถ้าเกิด(speaking)
hà:k
หาก(writting formal)
For example
1.
A:thâ: wan-ní: maî rɔ́:n,jà pai wâ:i-nám.
ถ้าวันนี้ไม่ร้อน จะไปว่ายน้ำ
If today is not hot,I will go to swim.
B:pai dûay.
ไปด้วย
I want to join you.
2.
A:thâ:-gǝ̀:t wan-ní: maî rɔ́:n,jà pai wâ:i-nám.
ถ้าเกิดวันนี้ไม่ร้อน จะไปว่ายน้ำ
If today is not hot,I will go to swim.
B:38 oŋ-sǎ:
38
องศา
38 degree.
3.
A:thâ: fǒn tòk,yà: kàp-rót pai tham-ŋa:n ná.
ถ้าฝนตก อย่าขับรถไปทำงานนะ
If it’s rain,don’t drive to work.
B:dâi kráp.
ได้ครับ
Sure.
4.
A:thâ:-gǝ̀:t fǒn tòk,yà: kàp-rót pai tham-ŋa:n ná.
ถ้าเกิดฝนตก อย่าขับรถไปทำงานนะ
If it’s rain,don’t drive to work.
B:tham-mai là?
ทำไมละ
Why?
A:rót jà tìt.
รถจะติด
There will be traffics.
5.
A:Phrûŋ-ní: jà la:-ŋa:n lɔ̌:?
พรุ่งนี้จะลางานหรอ 
You will take a day off tomorrow?
B:châi,thâ: mâi sa-ba:y.
ใช่ ถ้าไม่สบาย
Yes,if I get sick.
6.
A:Phrûŋ-ní: jà la:-ŋa:n lɔ̌:?พรุ่งนี้จะลางานหรอ 
You will take a day off tomorrow?
B:châi,thâ:-gǝ̀:t mâi sa-ba:y.
ใช่ ถ้าไม่สบาย
Yes,if I get sick.
7.
A:tha:-gert mi: ŋǝ:n yǝ́ yǝ́,yà:k tham a-rai?
ถ้าเกิดมีเงินเยอะๆ อยากทำอะไร
If you have a lot of money,what do you want to do?
B:yaŋ mâi dâ:I kít.
ยังไม่ได้คิด
I have not think about it.
8.
hà:k mii a:-ga:n phԑ́:,yùt chái ya: than-thi:
หากมีอาการแพ้ หยุดใช้ยาทันที
If you are allergy,stop using if immediately.
9
hà:k fà:-fǔ:n,mi: thô:t.
หากฝ่าฝืน มีโทษ
Any violation is punishable
10.
hà:k gǝ̀:t phlǝ:ŋ-mái,hâ:m chái líp.
หากเกิดเพลิงไหม้ ห้ามใช้ลิฟท์
If there is a fire,don’t use elevator.

Tags
About The Author