Speak Thai Lesson 2

Speak Thai Lesson 2
March 15, 2016 No Comments Free Online Lessons,Learn Thai,Read Thai,Speak Thai maliwan

In this lesson we will start with how to make a phone call  in Thai.

1.Making a phone call

Bryce:sa-wàd-di: kráp,kͻ̌: sǎ:y Otani kráp.
สวัสดีครับ ขอสายโอตานิครับ
Hi,may I speak with Otani please?
Otani:phû:t yù: kráp.
พูดอยู่ครับ
Otani is speaking.

1.kͻ̌: sǎ:y…….kráp.(Male speaking)
ขอสาย………..ครับ
2.kͻ̌: sǎ:y…….kà.(Female speaking)
ขอสาย………..ค่ะ
May I speak with…….please.
3……….phû:t yù:
…………พูดอยู่
………is speaking.
2.
kèŋ เก่ง Good at

di: ดี Good quality

1.1 Káo phû:t pha:-sǎ: Thai kèŋ.
เค้าพูดภาษาไทยเก่ง
He speaks Thai well.
1.2 Káo phû:t lên gi:-la:  kèŋ.
เค้าเล่นกีฬาเก่ง
He plays sports well.
2.1 gra-pǎo an-ní: di:
กระเป๋าอันนี้ดี
This bag is a good bag.
2.2 tho:-ra-sàp Káo mâi di:
โทรศัพท์เค้าไม่ดี
His phone is not a good phone.
3.
bͻ̀:k บอก To tell
Someone+bͻ̀:k+Someone+wâ:  To tell that
บอกว่า
For example:
Phî: bͻ̀:k káo wâ: Phî: ja pai tham-ŋa:n.
พี่บอกเค้าว่าพี่จะไปทำงาน
I told him that I will go to work.
Someone+bͻ̀:k+Someone+hâi  To tell to
บอกให้
For example: 
Phî: bͻ̀:k káo hâi  pai tham-ŋa:n.
พี่บอกเค้าให้ไปทำงาน
I told him to go to work.
4.
dǝ:n To walk
เดิน
dǝ:n ma: eg. Káo dǝ:n ma: thî:-nî:
เดินมา             เค้าเดินมาที่นี่
                    He walked here.
dǝ:n pai eg. Káo dǝ:n pai bͻ:-ri-sàt.
เดินไป            เค้าเดินไปบริษัท
                  She walked to the company.
dǝ:n thî: eg. Káo dǝ:n thî: suǎn.
เดินที่             เค้าเดินที่สวน
                  She walked at the park.
wîŋ To run
วิ่ง
wîŋ ma: eg. Káo wîŋ ma: thî:-nî:    
วิ่งมา             เค้าวิ่งมาที่นี่
                  He ran here.
wîŋ pai  eg. Káo wîŋ pai bͻ:-ri-sàt.
วิ่งไป             เค้าวิ่งไปบริษัท
                  He ran to the company.
wîŋ thî: eg. Káo wîŋ thî: suǎn.
วิ่งที่              เค้าวิ่งที่สวน
                 He ran at the park.
kàp-rót To drive
ขับรถ
kàp-rót ma: eg. Káo kàp-rót ma: thî:-nî:    
ขับรถมา               เค้าขับรถมาที่นี่ 
                        She drove here.
kàp-rót pai eg. Káo kàp-rót pai bͻ:-ri-sàt.
ขับรถไป              เค้าขับรถไปบริษัท
                      She drove to the company.
kàp-rót thî: eg. Káo fᵾ̀k kàp-rót thî: ro:ŋ-rian.
ขับรถที่                เค้าฝึกขับรถที่โรงเรียน
                       She practiced driving at the school.
kì: To ride
ขี่
kì:….ma: eg. Káo kì: mͻ:-tǝ:-sai ma: thî:-nî:   
ขี่……มา           เค้าขี่มอเตอร์ไซค์มาที่นี่
                     He rode his motorbike here.
kì:….pai  eg. Káo kì: mͻ:-tǝ:-sai  pai bͻ:-ri-sàt.  
ขี่……ไป            เค้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปบริษัท
                     He rode his motor bike to the company.
kì:….thî: eg. Káo fᵾ̀k kì: mͻ:-tǝ:-sai thî: ro:ŋ-rian.
ขี่……ที่            เค้าฝึกขี่มอเตอร์ไซค์ที่โรงเรียน
                    He practiced to ride his motorbike at the school.

fᵾ̀k ฝึก     To practice
Káo เค้า    She/He
suǎn สวน     Park
bͻ:-ri-sàt บริษัท     Company
ro:ŋ-rian โรงเรียน     School
thî:-nî: ที่นี่     Here
5.
To call
tho:-hǎ:+person
โทรหา
tho:-ma:+place
โทรมา
tho:-pai+place
โทรไป
tho:-glàp
โทรกลับ
mᵾ̂a-waan Phî: tho:-hǎ: fԑ:n.
เมื่อวานพี้โทรหาแฟน
Yesterday I called my girl friend.
mᵾ̂a-waan Phî: tho:-pai bͻ:-ri-sàt lû:k-ká:
เมื่อวานพี้โทรไปบริษัทลูกค้า
Yesterday I called the customer’a company.
mᵾ̂a-waan lû:k-ká: tho:-ma: bͻ:-ri-sàt rao.
เมื่อวานลูกค้าโทรไปบริษัทเรา
Yesterday the customer called our company.
dǐaw Phî: jà tho:-glàp.
เดี๋ยวพี่โทรกลับ
I will call you back soon.

dǐaw……jà   someone will do something soon
Phî:             I
lû:k-ká:       Customer
bͻ:-ri-sàt    Company 
fԑ:n             Boy friend or girl friend
6.
Talking with a taxi
Passenger:pai Asoke kráp.
ไปอโศกครับ
Taxi: kráp.
ครับ

pai To go
7.
Ordering food
ao……………………
1.May I have a hot tea please.
ao cha: rͻ́:n kà.(female speaking)
เอาชาร้อนค่ะ
ao cha: rͻ́:n kráp. (male speaking)
เอาชาร้อนครับ
2.May I have a hot coffee please.
ao ga:-fԑ:  rͻ́:n kà.(female speaking)
เอากาแฟร้อนค่ะ
ao ga:-fԑ:  rͻ́:n kráp. (male speaking)
เอากาแฟร้อนครับ
8.
Phî: pai gàp káo mâi dâi.(I can’t go with him.)
พี่ไปกับเค้าไม่ได้
Phî: mâi dâi pai gàp káo.(I didn’t go with him.)
พี่ไม่ได้ไปกับเค้า
Subject+verb+object+ mâi dâi. can not
Subject+ mâi dâi+verb+object. did not
9.
Tenses part 2
“jà” means “will” used when something will happen in the future.It migh happen very soon,in three months or longer.
“gamlang jà” means “going to+verb” used when something that you will do it very soon in few send.
For example
1.Phî: jà pai yî:-pùn.
พี่จะไปยี่ปุ่น
I will go to Japan.(you don’t know when I want to go,maybe tomorrow or next year)
2.Phî: gamlang jà gin kâ:w.
พี่กำลังจะกินข้าว
I’m going to eat.(I’m opening my mouth and ready to put something in it)

Tags
About The Author