Asking Questions in Thai 4 -why? tham-mai​? ทำไม​ 

Asking Questions in Thai 4 -why? tham-mai​? ทำไม​ 
September 8, 2020 No Comments Learn Thai,Read Thai,Speak Thai maliwan

why? in​ Thai​ language​ is tham-mai? ทำไม​

tham-mai+subject​+(mâi)​+verb​+object​+​ká/kráp?

              

ká​ คะ​ is​ a​ female​ particle, put​ after​ questions​ to​ be​ more​ polite.

kráp​ ครับ​ is​ a​ male​ particle,put​ after​ questions​ to be​ more​ polite.

mâi​ ไม่​ is​ a​ negative​ from(don’t,doesn’t,didn’t,isn’t,aren’t,wasn’t and​ weren’t)​

Study​ this​ example​;

1.A:tham-mai​ phî: chɔ̂:p​ lên yoká​ ká/kráp?

ทำไม​ พี่​ ชอบ​ เล่น​ โยคะ​ คะ/ครับ

Why​ do​ you​ like​ doing​ yoga?

B:phrɔ́-wâ: lên lԑ́:w​ rú:-sᵾ̀k​ phɔ̀:n-kla:y​ kâ/kráp.

เพราะ​ว่า​ เล่น​ เเล้ว​ รู้สึก​ ผ่อนคลาย​ ค่ะ/ครับ

Because​ I​ feel​ relaxed after​ yoga.

2.A:tham-mai​ phî: mâi​ chɔ̂:p​ lên yoká​ ká/kráp?

ทำไม​ พี่​ ไม่​ ชอบ​ เล่น​ โยคะ​ คะ/ครับ

Why​ do​n’t you​ like​ doing​ yoga? 

B:phrɔ́-wâ: ​mâi​ chɔ̂:p​ ɔ̀:k-gam-laŋ-ga:y​ kâ/kráp.

เพราะ​ว่า​ ไม่​ ชอบ​ ออกกำลัง​กาย​ ค่ะ/ครับ

Because​ I​ don’t​ like​ working​ out.

​phî: พี่​ mean​s​ you(i​nformal)​

We​ use​ phî: พี่​ to​ call​ someone​ who​ is​ older​ and​ their​ age​ are​ about​ our​ older​ brothers​ or​ sister​s.

chɔ̂:p​ ชอบ​ means​ like​.

lên เล่น​ means​ to​ play.We use​ lên​ เล่น​ with​ yoga.

phrɔ́-wâ: เพราะว่า​ or​ phrɔ́ เพราะ​ means​ because.

lԑ́:w​ แล้ว​ means​ already​ or​ after.

​rú:-sᵾ̀k​ รู้สึก​ means​ to​ feel.

phɔ̀:n-kla:y​ ผ่อนคลาย​ means​ relaxed.

ɔ̀:k-gam-laŋ​-ga:y​ ออกกำลัง​กาย​ means​ to​ work​ out​ or​ exercise​.

More​ example​;

3.A:tham-mai​ Peter​ ma: sǎ:y​ ká/kráp? 

ทำไม​ ปีเตอร์​ มา​ สาย​ คะ/ครับ

Why​ was​ Peter​ late? 

B:phrɔ́-wâ: rót​ tìt  kâ/kráp.

เพราะว่า​ รถ​ ติด​ ค่ะ/ครับ

Because​ there​ were​ traffic jams.

4.A:tham-mai​ Peter​ mâi​ ma: ​ká/kraṕ? 

ทำไม​ ปีเตอร์​ ไม่​ มา​ คะ/ครับ

Why​ didn’t​ Peter​ come? 

B:phrɔ́-wâ: kǎo mi: nát ká/kráp.

เพราะว่า​ เขา​ มี​ นัด​ ค่ะ/ครับ

Because​  he​ had​ an​ appointment​.

ma: มา​ means​ to​ come.

sǎ:y​ สาย​ means​ late.We  usually​ put​ the​ word​ ma: มา(to  come)​ or​ pai​ ไป(to​ go)​before​ the​ word​ sǎ:y​ สาย​(to​ be​ late). 

kǎo​ เขา​ means​ he​ or​ his.

mi: มี​ means​ to​ have​.

nát  นัด​ means​ an​ appointment.

5.A:tham-mai​ kun​ chɔ̂:p​ lên  bɔ:-dî:-pám ká/kráp? 

ทำไม​ ชอบ​ คุณ​ เล่น​ บอดี้​ ปั๊ม  คะ/ครับ

Why​ do​ you​ like​ doing bodypump​?

B:phrɔ́-wâ: tham-hâi​ glâ:m-nᵾ́a grà-cháp​ kâ/kráp.

เพราะว่า​ ทำ​ให้​ กล้ามเนื้อ​ กระชับ​ ค่ะ/ครับ

Because it make me look toned.

A:tham-mai​ kun​ mâi​ chɔ̂:p​ lên  bɔ:-dî:-pám ká/kráp? 

ทำไม​ คุณ​ ไม่​ ชอบ​ คุณ​ เล่น​ บอดี้​ ปั๊ม  คะ/ครับ

Why​ don’t​ you​ like​ bodypump​ class​ exercise? 

B:phrɔ́-wâ: nàk lԑ́:w​-gɔ̂: nᵾ̀ey  kâ/kráp.

เพราะว่า​ หนัก​ แล้ว​ก็​ เหนื่อย​ ค่ะ/ครับ​

Because​ it​ is​ heavy​ and​ tiring.

chɔ̂:p​ ชอบ​ means​ like​.

lên เล่น​ means​ to​ play.We use​ lên​ เล่น​ with​ bodypump​.

tham-hâi​ ทำ​ให้​ means To make /cause.

glâ:m-nᵾ́a กล้ามเนื้อ​ mean muscle.

grà-cháp กระชับ means to be toned.

nàk หนัก​ means​ heavy.​

lԑ́:w​-gɔ̂: แล้ว​ก็​ means​ and.

nᵾ̀ey เหนื่อย​ means​ tiring.

Exercise​ choose​ the​ correct​ answer.

1.Why did​ not​ Peter​ come?

a.tham-mai​ Peter​ ma:​ ká/kráp ​? ​           

b.tham-mai​ Peter​ mâi​ ma:​ ká/kráp?

2.Why​ was​ Peter​ late?  

a.tham-mai​ Peter​ ma​: sǎ:y​ ká/kráp ​? ​   

b.tham-mai​ Peter​ mâi​ ma:​ sǎ:y ká/kráp? ​

3.Why did​ not​ she​ come?

a.tham-mai​ kǎo mâi​ ma:​ ká/kráp ​? ​

b.tham-mai​ mâi​ kǎo​ ma:​ ká/kráp?

4.Why did​ not​ you​ go​ play​ golf?

​a.tham-mai​ mâi​ kun pai​ lên gɔ́:p​ ká/kráp? ​

b.tham-mai​ kun mâi​ pai​ lên gɔ́:p​ ká/kráp?

5.Why do​ you​ like​ drinking​ latte?

a.tham-mai​​ kun​ gin​ la:-tê: ká/kráp?

b.tham-mai​ kun chɔ̂:p​ gin​ la:-tê: ká/kráp?

answers

1. b.tham-mai​ Peter​ mâi​ ma:​ ká/kráp?

2. a.tham-mai​ Peter​ ma​: sǎ:y​ ká/kráp ​? ​   

3. a.tham-mai​ kǎo mâi​ ma:​ ká/kráp ​? ​

​4. b.tham-mai​ kun mâi​ pai​ lên gɔ́:p​ ká/kráp?

5. b.tham-mai​ kun chɔ̂:p​ gin​ la:-tê: ká/kráp?

Tags
About The Author